ARTIKEL 1. | DEFINITIES
 • In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
 1. Stoerz: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Heenvlietsingel 53, 2665HV te Bleiswijk (Nederland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69931690.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Stoerz een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Stoerz en de Consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Partijen middels het bestelproces op de Website tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Stoerz zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Consument heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Producten.
 5. Website stoerz.nl.
 6. Product: ieder pakket, bestaande uit meerdere producten en eventuele diensten, dat in het kader van de Overeenkomst door Stoerz wordt geleverd.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stoerz, zoals geopenbaard op de Website en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aanbod van Stoerz is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten en eventueel door de Consument zelf te kiezen producten en/of diensten die van Producten deel uitmaken. Stoerz kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Consument. Indien in een zodanig geval van herroeping reeds betaling door de Consument heeft plaatsgevonden, zal Stoerz zo spoedig mogelijk, althans binnen een werkdag, voor terugbetaling aan de Consument zorgdragen.
 2. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Stoerz dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Consument het aanbod van Stoerz heeft aanvaard en heeft voldaan aan alle voorwaarden die aan het aanbod zijn verbonden. Vervolgens zal Stoerz de Overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien in het aanbod van Producten is vermeld dat de Consument een keuze kan maken tussen bepaalde producten, dient de Consument in het daartoe aangewezen opmerkingenveld aan te geven welke keuze hij maakt. Laat de Consument dit na, dan zal Stoerz deze keuze willekeurig maken. De gemaakte keuze is voor de Consument onherroepelijk.
ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN
 1. De levering van bestelde Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Consument opgegeven afleveradres. Getracht wordt de bestelling persoonlijk aan de geadresseerde persoon af te leveren, echter stemt de Consument ermee in dat de bestelling, bij diens kennelijke afwezigheid, namens de geadresseerde persoon door een derde in ontvangst mag worden genomen. De Consument zal in dat geval door Stoerz in kennis worden gesteld van welke persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen.
 2. In geval bestelde Producten door of namens de geadresseerde persoon niet in ontvangst kunnen worden genomen, zal een bericht worden achtergelaten en zal de bezorgdienst de bestelling de volgende afleverdag opnieuw aanbieden. In dat geval aanvaardt de Consument de mogelijke achteruitgang van bederfelijke waren, zoals bloemen, onverminderd de redelijkerwijs van Stoerz te vergen inspanningen om het Product in de tussentijd zo zorgvuldig mogelijk en op de meest geschikte wijze op te slaan.
 3. Stoerz behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens geadresseerde in ontvangst is genomen.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van Producten alsmede de inhoud daarvan, gaat over op het moment dat het betreffende Product door of namens de geadresseerde in ontvangst is genomen.
 5. Stoerz spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Stoerz vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Stoerz spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Stoerz treedt niet eerder in dan nadat de Consument Stoerz Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Stoerz zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Consument nimmer gerechtigd te weigeren de bestelling in ontvangst te (doen) nemen en, behoudens verzuim van Stoerz als bedoeld in lid 5, de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, ontbinden. Omdat de producten en eventuele diensten die van een Product onderdeel uitmaken, niet individueel door Stoerz worden verkocht en Producten tegen een totaalprijs worden aangeboden, kan de Consument het recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend uitoefenen ten aanzien van gehele Producten.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding in geval het Product een of meerdere van de volgende producten of diensten bevat:
 3. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 8. Diensten betreffende de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;
 9. Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 10. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Stoerz aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Stoerz. Zo spoedig mogelijk nadat Stoerz in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Stoerz de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
 11. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient zorgvuldig te worden omgegaan met het te retourneren Product, de producten daarin en de verpakking(en) daarvan. Het betreffende Product en de producten die daarvan deel uitmaken mogen slechts in die mate worden gehanteerd en geïnspecteerd voor zover nodig is om de aard en kenmerken van het Product c.q. de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de geadresseerde het Product en de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 12. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het betreffende Product onbeschadigd, met alle geleverde inhoud en toebehoren en in de originele staat en verpakking (doen) retourneren aan het door Stoerz aan de Consument daartoe bekendgemaakte retouradres.
 13. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van het Product voor zijn rekening. Retournering van het Product dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het verzoek bij Stoerz heeft ingediend de Overeenkomst te ontbinden.
 14. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product en producten die daarvan deel uitmaken, die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product c.q. de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Stoerz is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betalingen.
 15. Stoerz zal de van de Consument ontvangen betaling minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits het betreffende Product door Stoerz is terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat het Product daadwerkelijk retour is gezonden. Indien de bestelling uit meerdere Producten bestaat en slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten voor de heenzending naar de geadresseerde, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Stoerz niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Stoerz aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT EN GARANTIE
 1. Stoerz staat ervoor in dat het Product, de daarvan deel uitmakende producten en eventuele diensten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een door Stoerz, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Stoerz kunnen doen gelden.
 2. Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Stoerz is geklaagd.
 3. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van Producten en/of producten die daarvan deel uitmaken als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Stoerz dan wel zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en onjuiste of onoordeelkundige behandeling van Producten en/of producten die daarvan deel uitmaken.
 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 5, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Stoerz worden geretourneerd.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT
 1. Stoerz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien de bestelling uit meerdere Producten bestaat en Stoerz bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN & BETALINGEN
 1. De door Stoerz vermelde prijzen zijn inclusief btw en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, inclusief bezorgkosten. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele bijkomende kosten.
 2. Betaling dient te geschieden op één van de door Stoerz aangewezen betaalmethoden.
 3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Stoerz niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Consument het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Stoerz verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 4. Stoerz is gerechtigd de aan de Consument toekomende aankoopnota uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument, één en ander conform de Wet Incassokosten.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID
 1. De Consumentdraagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van het door hem opgegeven afleveradres. Voorts draagt de Consument de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Stoerz kan worden toegerekend.
 2. De aansprakelijkheid van Stoerz is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Stoerz betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of anderszins Schriftelijk te worden ingediend bij Stoerz.
 2. Bij Stoerz ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen Partijen kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle geleverde Producten en alle daarvan deel uitmakende producten blijven eigendom van Stoerz totdat de Consument al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Het is verboden het Product en de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op het Product en/of de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Stoerz rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Consument verplicht Stoerz hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Consument dient Stoerz op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Stoerz staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Consument.
ARTIKEL 12. | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of enige geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.