Stoerz respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Stoerz worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.stoerz.nl(hierna aangeduid als “de website”). Stoerz acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Stoerz zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Stoerz verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Stoerz, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het via de website aangaan van een overeenkomst met Stoerz met betrekking tot de levering van cadeaupakketten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of chatmodule op de website;
  • Het schrijven van een review op de website;
  • Het inschrijven op de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.
De persoonsgegevens die u aan Stoerz verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacy policy.
In het kader van de uitvoering van een tussen u en Stoerz gesloten overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Stoerz aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van cadeaupakketten, een dienstverlener die de door u bestelde waardebonnen vervaardigt en voor u personaliseert of op naam stelt, maar ook een online betaalprovider voor de afwikkeling van uw betaling op de website. 
Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Stoerz de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. Indien u eens een overeenkomst met Stoerz hebt gesloten, mag Stoerz u evenwel zonder voorafgaande instemming commerciële e-mailberichten of berichten per post toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op, of relevant zijn voor, de producten die eerder door u van Stoerz zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Stoerz gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.
Daarnaast verwerkt Stoerz persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen, alsook op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Stoerz of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Stoerz, om de website en e-mailvoorzieningen van Stoerz te kunnen exploiteren, de exploitant van de door Stoerz gebruikte review- en chatsoftware op de website voor het kunnen openbaren van uw review c.q. het kunnen voeren van chatgesprekken en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Stoerz te kunnen verzorgen.Ook werkt Stoerz nu of in de toekomst mogelijk samen met een derde partij die de website beheert voor online marketingdoeleinden en daardoor toegang heeft tot de backend van de website. Deze derde partij heeft uitsluitend toegang tot of de beschikking over uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om de door Stoerz aan deze partij opgedragen taken te kunnen uitvoeren.
Stoerz slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Stoerz verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Stoerz daar gevestigd is, bijvoorbeeld de transporteur van de door u bestelde en bij u te bezorgen cadeaupakketten. Wanneer hiervan sprake is, draagt Stoerz er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Stoerz zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
Wanneer u de website bezoekt, kan Stoerz de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens en tijdstippen en lengte van de bezoeken aan de website en interactie met bepaalde pagina's. Stoerz verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder cookies en vergelijkbare technieken, waarop hieronder verder wordt ingegaan. 
In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Stoerz toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Stoerz persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Stoerz zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Stoerz vallen, evenals door Stoerz ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Stoerz de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Stoerz de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Stoerz, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Stoerz gebruikt

Stoerz gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.
Middels analytische cookies verzamelt Stoerz gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Stoerz gebruik van Google Analyticsom te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm teverzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.  
U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Stoerz te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.
Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Stoerz slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Stoerz legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoerz, kunt u contact opnemen met Stoerz. Stoerz helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoerz of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Stoerz

Heenvlietsingel 53
2665HV Bleiswijk
E-mailadres: info@stoerz.nl
Telefoonnummer: +31(0)644625533